Проф. Иван Кралов е новият ректор на Техническия университет – София

Общото събрание на Техническия университет – София избра проф. дн инж. Иван Кралов, досегашен зам.-ректор по научна и приложна дейност за ректор на университета за четиригодишен мандат от декември 2019 г. до ноември 2023 г

Иван Кралов е машинен инженер, доктор на науките, професор. Завършил е специалност “Технология на машиностроенето и металорежещи машини” в Техническия университет – София през 1994 г. Защитил е дисертация (“доктор”) през 1999 г. в научно направление “Динамика, якост и надеждност на машините” и дисертация (“доктор на науките”) през 2019 г. в научно направление “Приложна механика”.

Постъпва в ТУ – София през септември 1999 г. и до декември 2005 г. заема академичните длъжности асистент, старши асистент и главен асистент в катедра “Механика”. От януари 2006 г. е избран за доцент, а от май 2014 г. за професор в същата катедра.

Заемал е следните административни длъжности в ТУ – София: ръководител на лаборатория “Вибрации и акустичен шум”, от февруари 2008 г. до март 2011 г. – зам.-ръководител на Научно-изследователския сектор, а от април 2011 г. до настоящия момент – зам.-ректор по научна и приложна дейност на университета.

Автор и съавтор на повече от 130 научни публикации, патенти и полезни модели.

Председател на секция “Технически науки” и зам.-председател на Съюза на учените в България. Председател и член на организационните и научни комитети на няколко национални и международни конференции.

Стратегическа цел в програмата на новия ректор е превръщане на Техническия Университет – София от утвърден национален лидер в техническото образование и научните изследвания в разпознаваем и конкурентен европейски образователен и изследователски център и включването му в европейска мрежа от университети.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*