От Коалиция „Да спасим горите и горския сектор в България”  излязоха с отворено писмо до държавниците в България, загрижени за бъдещето на най-голямото природно и национално богатство у нас – горите.

От организацията описват наслагвани с десетилетия проблеми, които през последните години и месеци се изострят допълнително заради кризата, породена от пандемията COVID-19.

Коалицията припомня, че незаконното ограбване на дървесина е в размер около 2 милион и 500 хиляди куб.м годишно (според данни и анализи на WWF-България), което най-често се извършва чрез умело възползване от слабости в действащата поднормативна уредба и осигуряване на партиен чадър на изпълнители на незаконни дейности.

Бракониерството е в огромни, невиждани мащаби, пишат възмутени от „Да спасим горите и горския сектор в България“.

Ето и цялото им обръщение:

ДО:

АГЕНЦИИ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ – ПП „ГЕРБ“

Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА – ПП „БСП“

МУСТАФА КАРАДАЙЪ – ПП „ДПС“

ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ – ПП „НФСБ“

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ – ПП „ВМРО“

ВОЛЕН СИДЕРОВ – ПП „АТАКА“

ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ – ПП „ВОЛЯ“

ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

ОТВОРЕНО ПИСМО

НА

Коалиция „Да спасим горите и горския сектор в България”

През последните дни и месеци сме свидетели на обществено-политическо напрежение, съпроводено с граждански протести в София и редица други градове в страната.

Като представители на браншовите организации от горския сектор, както и на загрижени за съдбата на

Националното горско богатство граждани в Република БЪЛГАРИЯ, сме упълномощени да заявим следното:

Горите на Република България са:

– 4,1 млн. хектара ~ 34% от територията на страната

– Имат повече от 600 млн. м3 общ запас на дървесина

– Реализират 15,5 млн. м3 среден годишен прираст

– Включват 76% държавни, ~13 % общински и ~11% частни горски територии

– Осигуряват 85% от водите – поддържат източници за над 4 млрд. м3 годишно

– Местообитание на 3750 висши растителни вида, 383 вида птици и 94 вида бозайници

Най-голямото природно и национално богатство на Република България

Най-важният и основен природообразуващ фактор на територията на страната с трансгранично значение

Огромен ресурс от многобройни възобновяеми горски продукти, някои със стратегическо значение

Източник за многобройни и безценни специални функции и екосистемни услуги

Убежище на уникална дива природа, биоразнообразие и генетичен фонд

Фактор и гаранция също така и за качество на живот на българите

Поминък на над 1 млн. българи

Елемент от националната сигурност на страната

Завет за опазване от нашите родители

Отговорно и с тревога

признаваме, оценяваме, и порицаваме:

В основата на сегашното кризисно състояние на горите и горското стопанство, Коалицията открива наслагвани с десетилетия проблеми, които през последните години и месеци се изострят допълнително заради кризата, породена от пандемията COVID-19. Ето някои от основните проблеми:

– Драстично намаляване на средствата за стопанисване на горите, една голяма част от тях, се влагат по отчет, но на практика се източват и разграбват.

– Злоупотреба с нерегулиран, според изискванията на чл.19 от Конституцията на Р. България, естествен и институционален държавен монопол в горското и ловното ни стопанство. Установените със Закона за горите ‘2011 г държавни предприятия забравят, че имат специални функции и самоволно поддържат поведение на еднолични търговци, ползвайки публичен русурс. Стопанската администрация има основен приоритет дърводобива и печалбите от него и вече не се занимава с решаване на важните лесовъдски практики свързани с опазване, защита и стопанисване на горите.

– Нараняване на българската гора (от всички видове собственост) от пресилени и/или незаконни/нерегламентирани сечи, което води до влошаване на нейното състояние, намаляване на нейните социални и екологични функции, което на много места води до сериозни природни бедствия с огромни непредвидими последици, материални и финансови загуби, а местното население и до дефицит на дърва за огрев. В икономически план, тези практики ощетяват не само предприемаческия бизнес, но също така държавния бюджет (чрез дължимите данъчни и други вноски), и намаляват средствата за стопанисване на горите.

Незаконното ограбване на дървесина е в размер около 2 милион и 500 хиляди куб.м годишно /според данни и анализи на WWF-България/, което най-често се извършва чрез умело възползване от слабости в действащата поднормативна уредба и осигуряване на партиен чадър на изпълнители на незаконни дейности. Най-често грабежите се поощряват и прикриват от овластени държавни служители и партийни функционери от всички политически сили (на общинско/областно ниво).

– Дърводобива и стопанската дейност са доведени извън предела за нормални икономически и конкурентни взаимоотношения, защото са обрасли от сива, криминална икономика. Тя се поощрява на местна почва от мафиотски взаимовръзки с чиновници и политически функционери и от едностранно поставяни нечестни условия в конкурсите. Малките фирми, за да оцеляват, се принуждават да играят не по правилата, а сами да ги заобикалят.

– Тотално централизиране на приходите и разходите, пълен провал в търговската и ценова политика на предприятията. Ниските цени за услугата «дърводобив» не позволяват да се излезе от омагьосания кръг на нискоефективните и увреждащи гората технологии, а същевременно високите цени за продаваната дървесина карат дървопреработвателите да купуват по-евтина суровина от чужбина. Като логичен резултат от тези дълговременни диспропорции – огромен брой работещи малки фирми са принудени да прекратяват

дейността си, невиждан дефицит на квалифицирана работна ръка (дори изобщо на работници) и на компетентни, честни, милеещи за гората специалисти; силно ограничени инвестиции за смяна на амортизирания машинен парк.

– Неефективно, непрозрачно и порочно разходване на фонд инвестиции в горите, който е публичен. Повечето новопостроени горски пътища вече са за основен ремонт;

– Държавните контролни органи в системата на горите – Изпълнителна агенция по горите и Регионални управления, системно са недофинансирани от МЗХГ. Бавно и методично те се довеждат до обезкървяване и пълно обезличаване.

– Бракониерството е в огромни, невиждани мащаби. Дивечовите запаси намаляват като количество и качество. Нерегламентиран и нецелесъобразен разход на средства, предвидени за подпомагане стопанисването и ловностопанската дейност ощетява и отблъсква милеещи за дивеча дейци и структури, докато от друга страна шепа олигарси властват с държавните публични имоти и ресурси.

– Безотговорно, лекомислено и зловредно чиновническо поведение на служители на МЗХГ, и като резултат – два програмни периода драстично неусвояване на европейските средства, предназначени за горите и горското ни стопанство. Под-мярката за конкурентоспособност изобщо не е отваряна

– В нарушение на Закона за публичните предприятия, все още не са преобразувани създадените със Закона за горите’2011 държавни предприятия по чл.62, ал.3 от ТЗ, съобразно изискванията на §2, ал.3 от ПЗР на ЗПП – като такива с предимно търговски (стопански) функции.

НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ОТ 2011 Г – РАЗДЕЛЯНЕ НА БРАДВАТА ОТ МАРКАТА, НАПРОТИВ – ВСЕ ПОВЕЧЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ПРЕХВЪРЛЯТ ВЪРХУ СТОПАНСКИТЕ СТРУКТУРИ КЪМ МЗХГ, ВКЛ.КОНТРОЛНИ, А КАКТО ЛИЧИ ОТ ВЕЧЕ КАЗАНОТО, ТОВА ГАРАНТИРА ОЩЕ И ОЩЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ.

НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ НАЙ-ВАЖНИТЕ МЕРКИ НА ПРИЕТАТА ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ «СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР 2013-2020 Г» И СЪОТВЕТНИЯ «СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР».

Във връзка с всичко изброено,

Ние, цитираните представителите на браншовите организации от горския сектор на България, заедно със загрижени за националното ни горско богатство граждани, отправяме до политическите партии и всички граждани, заинтересувани групи и отговорни институции, следния

П Р И З И В :

– Единство на всички конституционни власти и представители на синдикати и НПО по отношение ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА В ГОРСКОТО И ЛОВНО СТОПАНСТВА на Републиката, за опазването на българската гора и дивата природа.

– Политически консенсус за изготвянето и приемането на експертен, широко обсъждан и обществено подкрепен НОВ, АНТИМОНОПОЛЕН ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ и нова Национална стратегия за развитие на горския сектор.

– Възстановяване ранга на националното горско ведомство – ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ или Министерство на горите и горската промишленост, с което да се възстанови разбитата единна, ефективна, многофункционална и комплексна горскостопанската система.

– ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ на държавната горска администрация и Създаване на работещи обществени структури на регионално и национално ниво с представители на гражданското общество; Реални възможности за публично-частно партньорство; Система от обективни критерии за професионализъм и почтеност, прозрачност, публичност, конкурсно начало, равни възможности за развитие в кариерата.

– Признаване на ГОРСКИЯ СЕКТОР за ОСНОВНА ЧАСТ на ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА както е в останалите държави членки на ЕС. Достъп до средствата предвидени за зелената икономика. Законодателни промени с цел по-широка употреба на дървесината в бита, строителството и промишлеността, като мярка за нисковъглеродна икономика.

– Издигане ролята на Дърводобива (основен инструмент за постигане на лесовъдски цели, насочени към подобряване състоянието на гората), като основен и най-важен сегмент от цялостната възпроизводствена верига, осигуряване на условия за неговото възстановяване, укрепване и модернизиране, за да може да увеличава добавената стойност от горите, а не да отнема от нея, да опазва биологичното разнообразие в горите, а не да го ощетява, да носи удовлетворение и просперитет на селските райони, а не да ги обезлюдява.

– Институционализиране на взаимоотношенията в сектора с ясно обозначени, равнопоставени структурни единици на основните групи заинтересувани лица – държавна горска администрация (контрол и регулация), собственици на гори, държавна стопанска функционална единица, бранш горско стопанство и дърводобив, бранш дървопреработвателна и мебелна промишленост, всичките с равен глас и значение. Законодателна регламентация и създаване на Национален горскостопански съюз, по примера на други аналогични секторни политики (ловно стопанство, строителство, здравеопазване и др.), който да обединява съществуващите браншови структури.

– Максимално бързо преобразуване на създадените със Закона за горите държавни предприятия по чл.62, ал.3 от ТЗ съобразно изискванията на Закона за публичните предприятия – §2, ал.3 на ЗПП. Едновременно или последващо консолидиране на 6-те ДП в единна структура с оптимизиран състав, роля и функции.

– Изменение на Закона за лова и опазване на дивеча и приемане на Национална стратегия за стопанисване на дивеча, ловното стопанство и лова, след което да се подготви и приеме нов закон.

София, 31.08.2020 година

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГОРИ“ – инж. Светослав Петров

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ – БУЛПРОФОР – инж. Антоний Стефанов,

АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ – инж. Цветан Цонев

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ И ФИРМИТЕ ИЗНОСИТЕЛКИ НА ДЪРВЕСИНА – инж. Димитър Николов

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОЖЕЛАЛИ ДА НЕ СЕ ПОСОЧВАТ ИМЕНАТА ИМ

Източник: Факти