Финализирана с решение за избор на изпълнители е най-мащабната поръчка на „Напоителни системи“ ЕАД. Тя е за ремонт на хидромелиоративни съоръжения в цялата страна, по 26 обособени позиции.

При прогнозна стойност на поръчката от 122 470 766 лв. с ДДС, видно от класираните на първо място оферти, общата  сума на възлагането ще е за 121 776 339 лева. Тоест икономията за възложителя при възлагането ще е едва 694 427 лева.

Кандидатите да участват в процедурата са били 32 на брой. Трима обаче са големите печеливши.

За девет от позициите на обща стойност 39 507 018 лева на първо място е класиран консорциумът „Универсал строй“. Със 70% участие в него е фирмата „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД  на Светослав Жеков. Конкретно с тази фирма той е вписан в Камарата на строителите само с един изпълнен обект и с пет души персонал, но Жеков има разнородна дейност с други свои дружества. С 30% дял в консорциума е „ЕЛЕКТРОСТРОЕЖИ“ АД, чийто действителен собственик е Калин Проданов, с множество изпълнени обекти.

Други девет позиции на обща стойност 58 464 866 лева са спечелени от ДЗЗД „РТ Плюс“. С равен дял в него участват едноличното дружество на Радослав Тодоров „РТ Проджект“, която също в Камарата на строителите е вписана само с един обект, с 12 души персонал. Партньор в обединението е фирмата „Кид Плюс“ ЕООД на Валентин Кръстев, вписана с множество изпълнени обекти и  77 души персонал за миналата година. За осем позиции на обща стойност 18 256 614 лева на първо място е класиран консорциум „Про-комплект“. Със 70% участие в него е фирма „Продимекс“ ООД – собственост на Мария и Димитър Димитрови. В Камарата на строителите то е вписано с един изпълнен обект и 7 души персонал. Останалите 30% дял са на „Гарантстрой Комплект“ АД с действителен собственик Румен Мунин. В Камарата на строителите е вписан с няколко обекта и 65 души персонал.

Жалби обаче в Комисията за защита на конкуренцията спират подписването на договори по 20 от 26-те обособени позиции. Консорциум „Водосбор 2020“ е подал оплаквания за класирането по девет позиции. Консорциум „Хидро – Вод Строй“ е обжалвал десет от позициите. Консорциум „Растер Лили 1204“ се оплаква от подредбата по три от позициите.

Жалбите са подадени на 17-ти и 18-ти август, като с никоя от тях не е поискано от Антимонополната комисия да наложи временна мярка спиране на процедурата. На този етап все още КЗК не е образувала производство по жалбите. Проектът на „Напоителни системи“ за ремонт на хидромелиоративни съоръжения е финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Той обхваща съоръжения на територията на цялата страна и е за възстановяване на главна напоителна инфраструктура, дюкери, изравнители, които са от изключително важно значение за напояването. Предвижда се закупуване на машини и съоръжения за поддръжка на инфраструктурата. „Напоителни системи” ЕАД ще инвестира и в измервателни устройства, които да отчитат точното количество вода. По този начин ще се постигне управление на водите в реално време. С реализирането на 26-те проектни предложения ще се постигне потенциална икономия на вода минимум с 50%, като наред с това се предвижда създаване на възможност за земеделските производители за увеличение на поливните площи с минимум 200 000 дка.

Източник: Актуално