Доклад за дейността на Съвета за административна реформа през 2022 г. ще обсъди служебното правителство на днешното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Дневният ред на заседанието включва също проект на решение за одобряване на финансиране на политиката за изграждане, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, залегнала в Закона за държавния бюджет за 2022 г.

Проект на постановление за определяна на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г. също е част от дневния ред на заседанието.

Кабинетът предстои да обсъди и гласува, и изменение в Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с постановление на Министерския съвет от 2013 г.

Заседанието е насрочено за 14:00 часа.