Има такъв народ“ и „Възраждане“ представиха жалбата си, която ще внесат в Конституционния съд срещу Закона за държавния бюджет за 2024 г. По думите им в текстовете има „куп противоречия“ и „се създава
непредвидимост в бюджетните разпоредби“.

Двете партии уточниха, че част от оспорените разпоредби създават „реална предпоставка за практики, при които Министерският съвет или министър да могат по своя произволна преценка да изземват законодателната роля на Народното събрание и да променят бюджетни взаимоотношения“, както и че съдържат „неяснота и неопределеност за капиталовите разходи за 44 различни първостепенни разпоредители с бюджет“.