Всичко, което трябва да знаете за компетентността на настоящия джендър-финансов министър е, че критериите за влизане в еврозоната не са 4, а са 5.

Тези 5 критерия от Маастрихт са следните:
1. Инфлация – измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени – не повече от 1,5 процентни пункта над осреднената стойност между трите страни членки с най-ниска инфлация.
2. Бюджетен дефицит – измерен като процент от БВП – не повече от 3%. Правилото позволява дефицит, който надхвърля прага, само при изключителни условия.
3. Държавен дълг – измерен като процент от БВП – не повече от 60%. В случай на низходящ икономически тренд, правилото позволява дълг над 60%, стига да се очаква в близко бъдеще той да падне под лимита.
4. Дългосрочен лихвен процент – измерен като средната доходност по десетгодишни държавни облигации – не повече от 2 процентни пункта над осреднената стойност между трите страни членки с най-ниска инфлация.
5. Стабилност на валутния курс към еврото – правилото за стабилност на курса е по-гъвкаво от останалите; посочва се, че след влизането в ERM II, валутата на страната-кандидат за членство не бива да е девалвирала значително през последните две години спрямо европейската валута.

Както казал равинът, когото попитали как е положението с две думи:

Добре е. Тогава го помолили този лаконичен равин да каже как е положението с три думи: Не е добре, отговорил равинът.
Не е добре положението, да знаете.

P.S. Още преди 15 години България изпълняваше 4 от 5 критерия – инфлацията беше петият, неизпълнен. Точно така е и сега. И Кокорчо няма нито вина, нито заслуга. Кокорчо е един палячо от цирка на Сорос, който пред очите ни разрушава българската държава.