За явяване втори път на матура за повишаване на оценката, нужна за кандидатстване в университет, ще се заплаща такса. Това предвижда проект за промени в наредбата за оценяването, предложен от МОН.

Поправките се налагат заради втория шанс на матурите, който дадоха депутатите с приемането на промени в закона за висшето образование. С тях се разреши зрелостниците, които не харесват оценката си от задължителната матура – по български език и литература или по предмет по избор, да имат право да се явят втори път на държавен зрелостен изпит по същия предмет.

По-конкретно предложените от МОН промени предвиждат „зрелостниците, както и лицата, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище ще могат по свое желание да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка“. Изпитът ще може да се държи еднократно в рамките на учебната година на завършване на XII клас или на следващата учебна година. Резултатът от него няма да променя резултата от матурата в дипломата за средно образование – той ще се вписва в отделно удостоверение, което ще се представя при кандидатстване в даден университет. Висшите училища ще използват в балообразуването този резултат, ако той е по-благоприятен от първата матура.

За явяване втори път на матура за повишаване на оценката ще трябва да се заплаща такса. В проекта е записано, че размерът ѝ ще е съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование. В нея все още обаче няма размер на такса за този вид допълнително явяване на матура, която вероятно предстои да бъде добавена. Единствената такса за изпит, която в момента фигурира във въпросната тарифа, е за изпит за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение, която е 30 лв.

Кандидатите втори път да се явят на матура, завършили през учебната 2022/23 г., трябва да подадат заявление за явяване на изпит между 24 и 26 април т. г. След това те ще получават и служебна бележка за допускане до изпита. За учениците, които т. г. ще държат матура, ще има възможност да поправят оценката си, ако желаят, на сесията през август-септември т. г.

Задължителни

Първата задължителна матура по български език и литература ще е на 17 май, а втората – по профилиращ предмет или професия, на 20 май.

По желание 

Зрелостниците могат да се явят и на матура по желание, ако оценката например им трябва за кандидатстване в дадена специалност в университет. От м. г. учениците, които не са изучавали даден предмет като профилиращ в XI и XII клас, могат да се явят на допълнителна матура по избор на него не само върху съдържанието от общообразователната подготовка, но и върху това от профилираната, т. е. на по-високо равнище.

Т. г. матурите по желание ще са от 22 до 29 май, гласи проект на заповед за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май-юни на учебната 2023/24 г. На 22 май от 8:30 ч. са матурите по математика и география от общообразователна подготовка. Същия ден, но от 14:00 ч., ще има матури по 7 предмета, изучавани в профилираната подготовка – по география, физика, изобразително изкуство, история, музика, руски език и предприемачество.

На 23 май сутринта са насрочени матурите по желание по философия, физика, биология, френски, руски, немски, испански и италиански език (от общообразователната подготовка), а следобед – по информатика, български език и литература, френски език, философия, химия, испански, немски, италиански, румънски, португалски, японски, китайски и корейски език (профилирана).

На 27 май са допълнителните матури по английски език и химия (общообразователно ниво) от 8:30 ч., а от 14:00 ч. – по математика и биология (профилирано).

На 28 май са изпитите по история (общообразователна подготовка) от 8:30 ч. и по английски език – от 14:00 ч. (профилирана).

На 29 май е последната допълнителна матура по информационни технологии – сутринта е тази на ниво общообразователна подготовка, а следобед – профилирана.